Viborg Fjernvarmes kommentar til delafgørelse i voldgiftssag

27. marts 2019

 

15. marts 2019 har voldgiftsdommeren afsagt en delkendelse i voldgiftssagen mellem Energi Viborg Kraftvarme A/S (EVK) og Viborg Fjernvarme (VF). 

Her kan du læse hele delvoldgiftskendelsen.


Historien omkring geotermi-projektet i Kvols er efterhånden lang. Her følger Viborg Fjernvarmes kommentar til kendelsen. 


Geotermiprojektet i hovedtræk

Projektet blev igangsat af Viborg Fjernvarme på baggrund af en henvendelse fra Sigurd Solem fra Dansk Geotermi ApS. Projektet havde til formål at skabe et større geotermi-anlæg, som kunne forsyne Viborg by, herunder Viborg Fjernvarme, Overlund Fjernvarme og de to lokale boligselskabers blokvarmecentraler med varmt vand. Endvidere valgte fjernvarmeværkerne Stoholm, Løgstrup, Skals og Energi Viborg Kraftvarme at gå ind i projektet.

Der blev indgået en udgiftsfordelingsaftale mellem parterne (en såkaldt musketer-ed), idet man var enige om at gennemføre forundersøgelserne i regi af Viborg Fjernvarme, og at der herefter skulle stiftes et nyt fælles andelsselskab, som skulle forestå etableringen af produktionsanlægget og driften.

Forundersøgelserne blev dog markant dyrere end forventet, og da Viborg Fjernvarmes bankforbindelse betingede yderligere kredit af en kommunegaranti, blev projektet overdraget til Energi Viborg Kraftvarme som en betingelse for, at Viborg Kommune ville stille garantien.

Energi Viborg Kraftvarme valgte senere efter at have brugt et betydeligt millionbeløb at nedlukke projektet. Det betød, at den forsikring, der var tegnet til dækning af forundersøgelsesomkostningerne, ikke kom til udbetaling. Og da der heller ikke blev etableret et produktionsanlæg, gik investeringen tabt.

Da Viborg Fjernvarme skulle overdrage projektet stillede Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Kommune krav om, at Viborg Fjernvarme skulle stille garanti for de omkostninger, der evt. ikke kunne indregnes i varmeprisen. I forbindelse med forhandlingerne ønskede boligselskaberne at blive fritaget fra deres andel af de evt. ikke-indregningsberettigede omkostninger, hvilket den daværende ledelse i Viborg Fjernvarme accepterede.

Det efterfølgende sagsforløb

Siden har Forsyningstilsynet været igennem et længere forløb med henblik på at vurdere, hvorvidt de påløbne omkostninger kan indregnes i varmeprisen. Den endelige afgørelse forventes inden sommerferien 2019.

Da overdragelsesaftalen mellem Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme er tilbage fra 2012, og der i aftalen var indført forældelsesregler ift. blandt andet garantien, ønskede Energi Viborg Kraftvarme, at Viborg Fjernvarme bekræftede, at Viborg Fjernvarme ville dække samtlige de evt. ikke-indregningsberettigede omkostninger. Viborg Fjernvarme var imidlertid af den opfattelse, at garantien med Energi Viborg Kraftvarmes beslutninger i forløbet var bortfaldet, eller i hvert fald ikke var udtryk for en blankocheck, hvor Viborg Fjernvarme skulle dække samtlige ikke-indregningsberettigede omkostninger før, under og efter at Energi Viborg Kraftvarme overtog projektet, og uanset om de påløbne omkostninger var omfattet af varmeforsyningsloven eller ej.

Energi Viborg Kraftvarme anlagde på den baggrund en voldgiftssag over for Viborg Fjernvarme med henblik på at få rettens ord for, at Viborg Fjernvarme skulle være forpligtet til at dække samtlige ikke-indregningsberettigede omkostninger.

Viborg Fjernvarme har i sagens natur haft meget svært ved at dokumentere forløbet efter overdragelsen af projektet, idet Energi Viborg Kraftvarme efter overtagelsen nedlagde styregruppen og udelukkede den daværende direktør i Viborg Fjernvarme Henry Juul Nielsen fra projektledelsen. Indtil overdragelsen bestod projektledelsen af direktør i Viborg Fjernvarme Henry Juul Nielsen og kraftvarmechef i Energi Viborg Kraftvarme Benny Højholt, som i fællesskab kunne indgå aftaler om køb af udstyr mv.

Af samme årsag har det været et langt og omkostningstungt forløb, idet Viborg Fjernvarme på baggrund af skriftudvekslingen i sagen har måttet søge aktindsigt hos modparten Energi Viborg Kraftvarme for at dokumentere sine påstande. Det blev imidlertid klart for Energi Viborg Kraftvarme i forløbet, hvor der blandt andet blev gennemført syn og skøn, at det var usandsynligt, at garantien var en blankocheck. Af samme årsag blev Energi Viborg Kraftvarmes påstand reduceret til at dække omkostninger ”som følge af, at det af Energi Viborg Kraftvarme A/S betalte kontante vederlag i henhold til overdragelsesaftalen, pkt. 7.1.iii på 65.186.362,88 kr. eller en andel heraf”, samt omkostninger ”som hidrører fra aftaler med tredjemand eller fra forpligtelser, som VF har indgået eller en andel heraf”.

Denne påstand blev herefter stadfæstet af voldgiftsretten.


Så hvad blev konklusionerne…

Konklusionen blev, at den garanti som Viborg Fjernvarme stillede som led i overdragelsen er opretholdt og dermed gældende. Det er dog ikke en blankocheck, hvorved Energi Viborg Kraftvarme kan træffe vilkårlige beslutninger og blot bede Viborg Fjernvarme udrede den økonomiske konsekvens.

Endvidere står der i delvoldgiftskendelsen, at det af Viborg Fjernvarme garanterede beløb skal reduceres med andelen af de ikke-indregningsberettigede omkostninger fra Stoholm, Løgstrup, Skals og Overlund Fjernvarme.

Forsyningstilsynet forventer at komme med en endelig afgørelse inden sommerferien ift. hvilke omkostninger, der evt. ikke kan indregnes i varmeprisen.

Energi Viborg Kraftvarme har udarbejdet en opgørelse, hvor Energi Viborg Kraftvarme efter eget skøn vurderer, at de investeringer i rør til boringerne Kvols 4 og 5, som begge var planlagte produktionsboringer, ikke kan indregnes i varmeprisen iht. varmeforsyningsloven. Hertil kommer de lager- og finansieringsomkostninger som påløb inden Energi Viborg Kraftvarme solgte materialerne igen. De samlede omkostninger er af Energi Viborg Kraftvarme opgjort til ca. kr. 5.300.000,00.

Forsyningstilsynet har i et udkast til en afgørelse givet Energi Viborg Kraftvarme ret i, at disse omkostninger ikke kan indregnes i varmeprisen. Herudover kommer Forsyningstilsynet frem til, at ca. kr. 2.200.000,00, som Energi Viborg Kraftvarme har anvendt til rådgivere, efter at projektet blev lukket ned, ikke kan indregnes i varmeprisen.

Fordeling af de ikke-indregningsberettigede omkostninger

Når Viborg Fjernvarme læser delvoldgiftskendelsen vil det umiddelbart betyde, at Energi Viborg Kraftvarme selv skal betale de ca. kr. 2.200.000,00 til egne rådgivere, efter at projektet var lukket ned.

Herefter skal Energi Viborg Kraftvarme dokumentere, at Viborg Fjernvarme har indgået aftale vedr. de resterende ikke-indregningsberettigede beløb. Nogle af rørene er bestilt af Viborg Fjernvarme inden overdragelsen, og nogle af rørene er bestilt af Energi Viborg Kraftvarme efter overdragelsen.

Når Energi Viborg Kraftvarme har dokumenteret hvilke rør, som Viborg Fjernvarme har bestilt, skal dette beløb reduceres med andelen af de ikke-indregningsberettigede beløb, som er betalt af Stoholm, Løgstrup, Skals, og som skal betales af Overlund Fjernvarme.

Oplysninger i øvrigt


Der har i forløbet været foreslået forlig fra både Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme med henblik på at reducere sagsomkostningerne.

Energi Viborg Kraftvarme har fremsendt forligsforslag, der gik på, at Energi Viborg Kraftvarme dækkede de ca. kr. 2.200.000,00, mod at Viborg Fjernvarme dække alle øvrige ikke-indregningsberettigede omkostninger og uden et loft.

Viborg Fjernvarme har fremsendt forligsforslag, hvor parterne dækkede 50 % hver og hvor Viborg Fjernvarmes andel var maksimeret til den frie egenkapital i foreningen, som ultimo 2018 udgør kr. 25.797.000,00. Maksimeringen var begrundet i, at Viborg Fjernvarme ikke kan forpligte sig udover egen betalingsevne.

Der kunne ikke opnås enighed om nogle af forligsforslagene, hvorfor sagen blev gennemført.

Et spørgsmål, der har været rejst, er, hvordan Viborg Fjernvarme kan frembringe det beløb, der skal dække den andel af de ikke-indregningsberettigede omkostninger, som Viborg Fjernvarme måtte skulle betale.

Viborg Fjernvarme har som skrevet ovenfor en fri egenkapital. Denne frie egenkapital har til dato været anvendt til finansiering af Viborg Fjernvarmes anlægsaktiver. Her er tale om primært fjernvarmerør, pumper og bygninger, som er en nødvendig del af fjernvarmeforsyningen. Såfremt Viborg Fjernvarme ikke havde haft en fri egenkapital, skulle aktiverne have været finansieret med eksterne lån, som skulle have været forrentet og afdraget og dermed ville have været indeholdt i varmeprisen. Når nu en del af egenkapitalen skal frigøres til betaling af de evt. ikke-indregningsberettigede omkostninger, er det nødvendigt at optage lån i fjernvarmeaktiverne. Provenuet af et sådant lån er udtryk for den frie egenkapital, og som kan anvendes til dækning af omkostningerne.

Viborg Fjernvarme er i dialog med sin advokat, revisor og bank, ligesom modellen vil blive forelagt forsyningstilsynet til godkendelse med henblik på at vurdere og gennemføre frigørelsen af den frie egenkapital.

For god ordens skyld skal det oplyses, at Energi Viborg Kraftvarme siden 2012 har indregnet de indregningsberettigede omkostninger i den løbende varmepris, hvorefter gælden fra geotermi-projektet er betalt og dermed afviklet.