Status efter kontakt til Forsyningstilsynet

9. januar 2019

Vedr. Viborg Fjernvarmes varsling af væsentlige takststigninger pr. 1. januar 2019

Viborg Fjernvarme har været i telefonisk kontakt med Forsyningstilsynet onsdag til aften 9. januar 2019.

Forsyningstilsynet meddeler, at de har startet en sag på baggrund af en klage fra en af Viborg Fjernvarmes forbrugere vedr. Viborg Fjernvarmes opkrævning af budget og takstblad 2019, idet forbrugeren ikke finder, at Viborg Fjernvarme har overholdt reglerne om et tre måneders varsel ved væsentlige prisstigninger.

Forsyningstilsynet har orienteret om, at de i første omgang vil sende en vejledende afgørelse vedr. klagen torsdag 10. januar og den forventeligt vil indeholde en konklusion, hvor Forsyningstilsynet ikke finder, at Viborg Fjernvarme har overholdt det af Forsyningstilsynet generelt anførte varsel på tre måneder ved væsentlige prisstigninger.

Sagens forløb


Viborg Fjernvarme modtog 18. oktober 2018 budgetpris med virkning fra 1. januar 2019 fra Energi Viborg Kraftvarme. Herefter udarbejdede Viborg Fjernvarme budget og takstblad for 2019. Budget og takstblad blev iht. forretningsordenen godkendt på ordinært bestyrelsesmøde i november.

Viborg Fjernvarme varslede forbrugerne ved udsendelse af pressemeddelelse til Viborg Stifts Folkeblad 23. november 2018. Samtidig blev meddelelsen lagt på Viborg Fjernvarmes hjemmeside. Dette gav en del omtale i dagspressen på daværende tidspunkt. Se pressemeddelelsen

Viborg Fjernvarme orienterede Forsyningstilsynet 3. december 2018 om situationen og at Viborg Fjernvarme agtede at opkræve den væsentlige takststigning med virkning 1. januar 2019. Svaret til Viborg Fjernvarme var, at Forsyningstilsynet noterede sig forholdet og ikke agtede ikke at foretage sig yderligere, medmindre der indkom en klage.

Den 19. december 2018 udsendte Viborg Fjernvarme acontorate 1 med forfald 10. januar 2019. Som vedhæftet bilag til opkrævningen vedlagde Viborg Fjernvarme igen orientering om takststigningen.

8. januar bliver Viborg Fjernvarme kontaktet af forbrugere, der ikke vil betale den fremsendte rateopkrævning for januar med henvisning til det manglende tre måneders varsel.

Viborg Fjernvarme kontaktede på baggrund her af igen Forsyningstilsynet.

Den umiddelbare tilbagemelding er anført i indledningen.

Forsyningstilsynet oplyser, at de vil fremsende en skriftlig vejledende afgørelse torsdag 10. januar.

Sagens indhold


Viborg Fjernvarme beklager situationen. Den væsentlige takststigning er som tidligere beskrevet begrundet i den af Energi Viborg Kraftvarme fremsendte stigning i varmeproduktionsprisen, som igen er begrundet i bortfald af grundbeløbet til kraftvarmeværket samt stigende naturgaspriser.

Budget og takstblad 2019 ændrer sig derfor ikke. Varmeregningen for 2019 skal betales iht. takstbladet. Det er alene opkrævningstakten, der her påvirkes.

Det er også vigtigt at konstatere, at man ikke kan undgå at betale for varmen i januar og februar, men at Viborg Fjernvarme ind til udløbet af de tre måneders varsel forventeligt kun må opkræve iht. de gældende takster pr. 31. december 2018.

Sagen er, at acontorate 1 er udsendt og kan ikke tilbagekaldes. Forbrugere, der er tilmeldt PBS, vil således blive trukket automatisk.

Der er en række forbrugere, som har henvendt sig til Viborg Fjernvarme med forskellige krav og ønsker. Nogle vil slet ikke betale, nogle vil ikke betale stigningen, nogle mener, at de først er formelt varslet ifm. modtagelse af selve opkrævningen 20. december.

Realiteten er, at Viborg Fjernvarme har varslet prisstigningerne formelt 23. november 2018 , hvilket betyder, at selve stigningen, såfremt Forsyningstilsynet kommer frem hertil, først kan opkræves 23. februar 2019. Logikken skal efter sigende være, at forbrugerne dermed efter tre måneder har haft mulighed for at indrette sin økonomi herefter.

Det videre forløb


Viborg Fjernvarme afventer Forsyningstilsynet konkrete vejledning til, hvordan Viborg Fjernvarme skal agere i den konkrete situation.

Vi vil derfor opfordre forbrugerne til ikke at henvende sig til Viborg Fjernvarme om spørgsmålet, men om i stedet at holde sig orienteret på Viborg Fjernvarmes hjemmeside, hvor vi vil fremlægge svaret for Forsyningstilsynet, når vi får det og hvordan vi afledt her af vil korrigere.

Dette er begrundet i, at administrationen netop i denne tid er travlt optaget af at færdiggøre årsopgørelsen for 2018. Det samme gør sig gældende for de forbrugere, der finder, at de lige så godt kan betale de annoncerede rater inkl. prisstigningen, fremfor alligevel at skulle betale dem igen 23. februar.

Der må ikke herske tvivl om, at Viborg Fjernvarme retter ind efter Forsyningstilsynets vejledning.

Sidst men ikke mindst vil Viborg Fjernvarme naturligvis kontakte Energi Viborg Kraftvarme med henblik på at budgetprocessen indrettes, så Viborg Fjernvarme allerede i august modtager budgetprisen for det kommende år. Herved vil Viborg Fjernvarme allerede i september kunne melde budget og takstblad ud og dermed i tilfælde af væsentlige prisstigninger overholde tre måneders varslet.

Med venlig hilsen

Morten Abildgaard, direktør for Viborg Fjernvarme