UDSAT - Viborg Fjernvarmes generalforsamling
23. april er udsat til 15. september 2020

 

VIGTIG INFORMATION


Grundet nationalt forbud mod større forsamlinger har Viborg Fjernvarmes bestyrelse besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling.

En ny dato vil blive annonceret med et sædvanligt 4 ugers varsel iht. Viborg Fjernvarmes vedtægter og forventes afholdt tirsdag 15. september 2020.

Hvert år i april holder Viborg Fjernvarme ordinær generalforsamling. Alle, der aftager varme fra Viborg Fjernvarme har stemmeret på generalforsamlingen og kan få adgangskort til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er for alle aftagere af varme fra Viborg Fjernvarme. Der vil blive serveret kaffe og kage.

Du kan også give en anden forbruger fuldmagt til at stemme for dig. Reglerne for fuldmagt finder du her.

Næste generalforsamling

 

Viborg Fjernvarme forventer at afholde generalforsamlingen tirsdag 15. september 2020. Bestyrelsen har valgt at forlænge fristen for indsendelse af forslag fre medlemmerne til og med 31. juli 2020.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

5. Investeringsplanen for kommende år fremlægges til orientering


6. Indkomne forslag fra bestyrelsen.

a. Bestyrelsen stiller forslag om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a., ved indskud af Viborg Fjernvarmes aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser. Forslaget indebærer efterfølgende likvidation af Viborg Fjernvarme.; se bilag 1

b. Såfremt forslaget under pkt. a godkendes af generalforsamlingen, stiller bestyrelsen forslag om godkendelse af de som Bilag 2 vedlagte vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a.

c. Såfremt forslaget om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a. under a. og forslaget under b. godkendes som indstillet, stiller bestyrelsen forslag om valg af følgende bestyrelsesmedlemmer til overgangsbestyrelsen i Viborg Varme A.m.b.a.:

Bestyrelsesmedlem 1: Kristian Brøns Nielsen
Bestyrelsesmedlem 2: Ole Anders Petersen
Bestyrelsesmedlem 3: Tina Weilert
Bestyrelsesmedlem 4: Benjamin Galacho

d. Såfremt forslag a. godkendes af generalforsamlingen, anmoder bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til at underskrive samtlige nødvendige aftaler og selskabsdokumenter som led i etableringen af Viborg Varme A.m.b.a., jf. bilag 1.

e. Såfremt forslag a. godkendes af generalforsamlingen, indstiller bestyrelsen, at generalforsamlingen vælger advokat Jacob Sparre Christiansen (DLA Piper) til at forestå opløsningen af Viborg Fjernvarme, jf. vedtægternes pkt. 10.2 og bilag 1.

f. Såfremt forslag a. ikke godkendes af generalforsamlingen, stiller bestyrelsen forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2021; se bilag 3.


7. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere.

a. Forslag fra forbruger Stig Jensen; se bilag 4


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Medlemsvalgt (ejere):Tina Weilert, modtager genvalg
Medlemsvalgt (private udlejere): Benjamin Galacho, modtager genvalg
Varmeaftagervalgt: Frank Riis, modtager genvalg
Leif Duus, modtager genvalg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg er:
Medlemsvalgt (ejere): Peter Lilholt, modtager genvalg
Medlemsvalgt (private udlejere): Rene Nielsen, modtager genvalg
Varmeaftagervalgt: Peter Rønning-Bæk, modtager genvalg

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

 

Adgangskort
For at deltage i generalforsamlingen skal du være forbruger i Viborg Fjernvarme og have et adgangskort. Forbrugere kan bestille adgangskort til generalforsamlingen her fra hjemmesiden senest 9. september 2020.

BESTIL ADGANGSKORT

 

Bilag til generalforsamling 2020

Dagsorden generalforsamling 2020 (Ny version følger)

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4 (forslag fra Stig Jensen)

Oftest stillede spørgsmål - FAQ (Ny version følger)


Øvrigt materiale

Årsrapport for 2019

Materiale fra tidligere års generalforsamlinger

Arkiv