Viborg Fjernvarmes generalforsamling

Hvert år i april holder Viborg Fjernvarme ordinær generalforsamling. Alle, der aftager varme fra Viborg Fjernvarme har stemmeret på generalforsamlingen og kan få adgangskort til generalforsamlingen.

Du kan også give en anden forbruger fuldmagt til at stemme for dig. Reglerne for fuldmagt finder du her.

Næste generalforsamling

 

Viborg Fjernvarme holdt ordinær generalforsamling tirsdag 24. april 2018. Referat følger, så snart det er klart.

Dagsorden og bilag

I følge vedtægten skal vi holde den ordinære generalforsamling senest 4 måneder efter afslutningen af regnskabsåret.

Vi indkalder til generalforsamlingen med fire ugers varsel med en annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden. I 2018 annoncerer vi første gang i Viborg Sftifts Folkeblad lørdag 24. marts.

Dagsorden i følge vedtægten:
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Investeringsplanen for kommende år fremlægges til orientering.
 6. Indkomne forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Hvis generalforsamlingen skal behandle et forslag til vedtægtsændring, skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede være repræsenteret på generalforsamlingen og 2/3 af de fremmødte skal stemme for vedtægtsændringen.

Er der mindst 2/3 flertal for forslaget, men er halvdelen ikke til stede indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling. Her kræver endelig vedtagelse af forslaget en simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.

Dagsorden 2018

 

Fuldmagt

Det er muligt at lade sig repræsentere på generalforsamlingen med en fuldmagt afgivet tll et andet medlem/varmeaftager.

Regler for fuldmagt

 

Adgangskort

Det var muligt for medlemmer/varmeaftagere at bestille adgangskort til og med tirsdag 17. april 2018 kl. 24.00. Bestillingen er dermed lukket.

Vi udsender adgangskort med posten onsdag 18. april 2017. Har du ikke modtaget bestilt adgangskort med posten senest mandag 23. april, beder vi dig ringe til os på tlf. 87 27 58 00