DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Viborg Fjernvarmes generalforsamling

Hvert år i april holder Viborg Fjernvarme ordinær generalforsamling. Alle, der aftager varme fra Viborg Fjernvarme har stemmeret på generalforsamlingen og kan få adgangskort til generalforsamlingen.

Du kan også give en anden forbruger fuldmagt til at stemme for dig. Reglerne for fuldmagt finder du her.

Næste generalforsamling

 

Viborg Fjernvarme holder næste ordinære generalforsamling i april 2018 med dagsorden i følge vedtægten.

Dagsorden og bilag

I følge vedtægten skal vi holde den ordinære generalforsamling senest 4 måneder efter afslutningen af regnskabsåret.

Vi indkalder til generalforsamlingen med fire ugers varsel med en annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med anviselse af dagsorden.

Dagsorden i følge vedtægten:
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Investeringsplanen for kommende år fremlægges til orientering.
 6. Indkomne forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Hvis generalforsamlingen skal behandle et forslag til vedtægtsændring, skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede være repræsenteret på generalforsamlingen og 2/3 af de fremmødte skal stemme for vedtægtsændringen.

Er der mindst 2/3 flertal for forslaget, men er halvdelen ikke til stede indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling. Her kræver endelig vedtagelse af forslaget en sipel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.

 

Fuldmagt

Det er muligt at lade sig repræsentere på generalforsamlingen med en fuldmagt afgivet tll et andet medlem/varmeaftager.

> Regler for fuldmagt

 

Adgangskort

Det er muligt for medlemmer/varmeaftagere at bestille adgangskort indtil en uge før generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort sker via et link her på siden.